EESTI  EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK                              

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

     English Esileht
 
Ma usun päikesesse,
ka siis, kui see ei paista.
Ma usun armastusse,
ka siis, kui ma seda ei tunne.
Ma usun Jumalasse,
ka siis, kui Ta vaikib.

Kõlni vangla seinalt.

  

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik registreeriti
ingliskeelse nimega Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

Ajalooline koosolek 23. novembril Lakewood, New Jerseys

 

 

Teadaolevalt toimus mõni aeg tagasi Eestis, Tallinnas, Eesti Vabariigi aegse Põhimääruste järgi toimiva Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välismaal ja teiste põhiseaduste, Põhikirja, järgi Eestis toimiva Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühendamise allakirjutamise tseremoonia. Sellega püüti kaotada Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) edasi eksisteerimine ja eeldati, et E.E.L.K. kogudused liidetakse automaatselt evangeelsesse luterlikku kirikusse. Luterliku kirikuga ühinenud koguduste peapiiskop asub lepingu allakirjutamisest alates Tallinnas. Välismaadel toimivatele Luteri Usu Kiriku kogudustele loodi uus Väliseesti piiskopkond, kus piiskopi ametisse nimetati E.E.L.K. endine peapiiskop Andres Taul.

Aastakümneid kestnud toimimine välismaal, eriti Ameerika Ühendriikides ning mõnede koguduste osas ligidases koostöös Ameerika luteri usu kiriku kogudustega, on andnud eesti kogudustele arusaama, et kogudus on see kristlik ühik, mis saab toimida iseseisvalt, teha iseseisvaid otsusi ilma peakiriku vaimulike puutumist koguduse otsustesse. Siinsed kogudused alustasid tegutsemist Luteri usu kogudustena, registreerisid end asukoha järgi vastavas osariigis, said tulumaksust vabastuse Ühendriikide valitsuselt ja liitusid hiljem oma ajaloolise peakirikuga, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikuga, mille konsistoorium asus Rootsis, kuhu peapiiskop Johan Kopp oli koos mitmete oma konsistooriumi liikmetega Noukogude Liidu poolt okupeeritavast Eestis põgenenud.

Ülemaailmsel eesti luteri usu koguduste kirikukogu hääletusega selgus, et mitmed Ameerika Ühendriikides toimivad eesti kogudused ei soovinud ühineda Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga (juba kiriku nimi kostis võõrana) ja otsustasid jätkata oma esiisade kirikuna ja kindlustada Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku jätkumine.

Lakewoodis, New Jerseys, toimus 9 koguduse esindajate ühine koosolek 23. novembril 2013, kus 19 allkirjaga registreeritakse Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik New Jersey osariigis ja USA valitsuse juures, et jätkata selle kiriku eksistents ja tulumaksu vaba staatus. Kuna kiriku ingliskeelne nimetus võib viia segadusse evangeelse luterliku kiriku vastava nimetusega, siis otsustati registreerida kirik kui Evangelical Lutheran Church Eesti Synod.

Üksmeelsel otsusel jätkatakse toimimist peapiiskop Udo Petersoo ajal E.E.L.K. Kirikukogu poolt heaks kiidetud lepingu alusel, mis kinnitab, et Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on põhimõtteliselt üks eesti luteri usu kirik kuid kahe erineva administratsiooniga. Selle lepingu alusel on Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste uksed lahti kõigile ja ka evangeelse luterliku kiriku liikmed on tere tulnud nii teenistustele kui ka altari osadusse, ehk armulauale.

 Oleme Jumalale tänulikud, et suudame veel jätkata eestikeelsete jumalateenistuste pidamist, kuigi selle kiriku pagulusse toojad ja siinsete koguduste asutajad on juba Issanda juurde kutsutud. Saagu Kiriku Issand olla õnnistamast Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste tööd ja kõiki vaimulikke, kes tahavad selle kiriku kogudusi teenida.

Airi Vaga

 

 

 

23. novembril 2013

__________________________________________________________

 

 

Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus  
16. novembril, 2013   

 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Põderi seletused on imetlema panevad. Esiteks, tema õigustab altari, s.o. armulaua, osadust reformeeritud kirikutega, mis kuuluvad Evangeelsete Kirikute Osadusse Euroopas, ja metodisti kirikuga, aga keelab avatud osadust Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) kogudustele ja selle liikmeile. Teiseks, peapiiskop Põder unustab või tahab kustutada meie ajaloolise, esimese eesti vaba rahvakiriku, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku, olemasolu sellega, et ta soovib tühistada eesti luteri usu koguduste ning nende liikmete vahel valitsenud  vennaliku/sõsarliku vahekorra, kuigi see vahekord on valitsenud paguluses ja kodumaal olevate kirikute ja koguduste ning nende liikmete vahel üle kahekümne aasta.  

Kurb on lugeda luteri kiriku liikmena ja õpetajana sellist lauset, mis väljendab põlgust kaas- luterlaste vastu üldiselt ja eesti luterlaste vastu, kes ei kuulu rahvusvaheliste lepingute alusel loodud eri kirikutest koosnevasse “võrgustikku”: Peapiiskop Põderile on rahvusvahelised liidud ja nendesse kuulumine armulaua osaduse määritlemisel tähtsamad kui  luterlaste omavaheline osadus. Peapiiskop kirjutab: “Lisaks luterlastele ühendavad need (s.o. rahvusvahelised liidud) ka mitmeid reformeerituid, anglikaani ja metodisti kirikuid. Samas leidub luterlikke või ennast luterlikuks nimetavaid kirikuid või kogudusi, kes sellisesse võrgustikku ei kuulu ja kellega meil ka armulauaosadus puudub.”  

Teine kurbust tekitav väide on järgmises lauses: “Nii ristimise kui konfirmatsioni kaudu on nad (s.o. koguduse liikmed) võetud mitte kohaliku koguduse, vaid EELK (s.o. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku) liikmeteks.” See on vastuolus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Põhimäärustes antud ristimise tähendusele, mis ütleb: “Juba algristikoguduse päevist peale on olnud ristimine selleks pühaks talituseks, mille kaudu uusi liikmeid ristikogudusse on vastu võetud.” (Pm.3:1.2.,7) Selles paragraafis on öeldud ka, et  ristimise läbi saab inimene jüngriks: (Mt. 28:19), ja ristikoguduse liikmeks, ja kästakse lapsed tuua Jeesuse juure: Mk. 10:14. Lapse nimi kantakse koguduse ristimisraamatusse, mitte üldkiriku nimekirja. Põhimääruste esimene paragraaf seab koguduse liikmeks olemise üldkiriku liikmeks kuulumise tingimuseks: “Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on vaba rahvakirik. Temasse kuuluvad kõik Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku olemasolevate koguduste liikmed.”  Sellist kogudusse kuuluvust kiriku liikmeks olemisele ei tunnista Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põhiseadus sõnaliselt. See on seletuseks, miks EELK peapiiskop näeb, et keskvalitsus on kiriku ainuvalitsus ja on üle koguduste ja selle liikmete iseseisvuse.   

Konfirmatsioon on “vastuvõtmine õiguslikuks koguduse  liikmeks” (Pm.3:1.3.,13) mitte kiriku ehk EELK liikmeks, nagu peapiiskop  väidab. EELK Põhiseaduses on ristimise ja konfirmatsiooni tähenduse kirjeldus palju napisõnalisem ja üldisem kui E.E.L.K. Põhimäärustes.  

See on kiriklik e. eklesioloogiline ja inimlik jõumäng, mis meie vastu on käima pandud.   

Me aga ei karda, nagu meie usuisa Martin Luther ei kartnud. Me jääme kokku ja jätkame Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kogudustest moodustatud kirikuna, kes kuulutab ja tegutseb luteri kiriku tunnustuskirjade juhtimisel, Agendas antud jumalateenistuse korra järgi, Laulu- ja Palveraamatu koraalide ja puhta, eksimatu Piiblisse kirja pandud Jumala Sõna juhtimisel Jeesuses Kristuses.

 

__________________________________________________________

 

Üks küsimus


Seoses Välis-Eesti piiskopkonna otsusega kustutada EELK nimekirjast kaheksa kogudust, puudub EELK-l nüüdsest nendega lepinguline suhe, seega ka kantsli- ja armulauaosadus.  Eesti Kirik küsib, mida tähendab armulauaosaduse punkt.


Andres Põder, EELK peapiiskop:


Armulauaosaduse küsimus kuulub meie usu juurde. EELK üheks alusdokumendiks olev Augsburgi usutunnistus mõistab kirikut kui "kõigi usklike kogu, kus evangeeliumi puhtalt kuulutatakse ja pühi sakramente evangeeliumikohaselt toimetatakse". Evangeeliumi puhtuse ja sakramentide õige toimetamise eest vastutab kogu kirik oma institutsioonide ja ametitega – üksikkristlasel on õigus seda eeldada ja nõuda.

Kuna puudub ühtne ülemaailmne kiriklik organisatsioon ja kristlaskond on jagunenud erinevateks konfessioonideks ning ka erinevateks luterlikeks kirikuteks, kus arusaamad võivad olla vägagi erinevad, muutub paratamatuks vastastikuse tunnustamise teema. Tunnustamiseni jõutakse tavaliselt teoloogilise uurimistöö ja ühislepingute kaudu, millega sätestatakse nii kirikuliikmete vastastikune teenimine kui ka antakse oma liikmetele tagatis ja luba teise kiriku talitustest osasaamiseks.

Sellisteks lepingulisteks kirikuosaduskondadeks, kuhu meie kirik kuulub, on Luterlik Maailmaliit, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas ja Porvoo Osadus. Lisaks luterlastele ühendavad need ka mitmeid reformeeritud, anglikaani ja metodisti kirikuid. Samas leidub luterlikke või ennast luterlikuks nimetavaid kirikuid või kogudusi, kes sellisesse võrgustikku ei kuulu ja kellega meil ka armulauaosadus puudub.

 

Kui EELK liige läheb Los Angelese eesti kogudusse, kas ta siis ei tohi armulauale minna, kuigi siiani on arvanud, et on teretulnud kõigisse luterlikesse kirikutesse? Ja vastupidi, kui Los Angelese koguduse inimene tuleb Eestisse, kas ta ei ole siin armulauale teretulnud?

On kurvastav, et Los Angelese ja mõne teise koguduse juhtkond on pannud osa meie kiriku liikmeid keerukasse olukorda. Oma otsustest tulenevalt ei kuulu need kogudused enam EELKsse ja teadaolevalt ka ühessegi eelnimetatud kirikuosadusse, seega pole EELK-l praegu õigust volitada oma liikmeid seal armulaual käima. Nende koguduste liikmetel tuleks langetada valik kirikliku kuuluvuse osas. Nii ristimise kui konfirmatsiooni kaudu on nad võetud mitte kohaliku koguduse, vaid EELK liikmeteks.

Välis-Eesti piiskopkonnas jätkuvalt kehtivate E.E.L.K. põhimääruste kohaselt on nad seda ka praegu, kui nad isikliku avalduse alusel pole EELKst välja astunud. Seega on nad teretulnud armulauale kõigis EELK kogudustes. Seda enam, et armulaud on ka osaduse ja kiriku tunnustamise väljendus. Nüüd, kus nende senine kogudus EELKd ei esinda, tuleks neil leida lähikonnas või kodumaal mõni meie kogudus, kuhu edaspidi kuuluda. Tõsi, hingehoidlikel või oikumeenilistel kaalutlustel tuleb vahel ette ka interkommuniooni kirikuosadust mitteomavate kristlaste vahel. See on siiski erand, mitte reegel, ega kuulu tavapärasesse usulisse praktikasse. Eelkõige on selleks osadus oma kirikuga. Selgust iseenda usulises kuuluvuses ei saa aga lahutada Jeesuse antud ülesandest, et oleks üks kari ja üks karjane. Töötagem ja palvetagem kõik selle nimel.

     Eesti Kirikus ilmunud 06.11.2013   Andres Põder | Rubriik: Uudised 

 


__________________________________________________________

 

EELKst arvati välja 8 kogudust

 

Vastavalt Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi otsusele kustutati EELK nimekirjast järgmised kogudused: Bergen County, Lakewoodi Pühavaimu, Los Angelese, New Yorgi Pauluse, Toronto Vana-Andrease, Chicago Esimene, Connecticuti ja Buffalo kogudus. Samuti likvideeriti EELK USA Esimene praostkond ja EELK USA Chicago praostkond ning loodi nende asemele EELK USA praostkond.

Meie kirikus kehtivatest õigusnormidest tulenevalt ei saa nimetatud kogudused kutsuda oma teenistusse EELK vaimulikke ega saa ka meie vaimulikud tavapärases korras nende koguduste teenistusse astuda, kirjutab peapiiskop Andres Põder vaimulikele adresseeritud elektroonilises kirjas.

Peapiiskop nimetab, et EELKst välja arvatud kogudustega puudub EELK-l lepinguline suhe, seega ka kantsli- ja armulauaosadus.
Eesti Kirik

Eesti Kirikus ilmunud 16.10.2013

 

UudisedE.E.L.K. kogudused /
 ELCES Members

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ/Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ - Sept. 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church - 30 juunil, 2011

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles - 8 juulil, 2011

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York - Sept. 2011

 

Artiklid

2013

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus
Airi Vaga

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 

English Articles

2012

The Faith of Wise Men - Happy New Year 2013 - Thomas Vaga - 2012

"How the Church & Congregations Called, Gathered & Strengthened the Refugees' Sense of Identity & Hope"  Thomas Vaga - 2012

 

2011

The USA Estonian Evangelical Lutheran Synods Discussed The Need To Review The Unification Voting  
Airi Vaga - May 17th, 2011

E.E.L.K. Lakewood Pühavaimu Church Service Ending the Synod Meetings - Pastor Markus Vaga - May 15th, 2011EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste nimekiri - kes kuulub

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt

 


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Articles & Stories

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of League events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2013 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form is prohibited without prior written permission.

This page was last modified on Thursday, 05 December 2013 12:25 PM